ייפוי כוח מתמשך

חתימה

לצערנו, לא חסרים מקרים בהם בן משפחה קרוב חווה הדרדרות פיזית או מנטלית כתוצאה מתאונה, הזדקנות או מוגבלות. במקרים אלה אנחנו עדים לא פעם למצבים קשים בהם בני המשפחה נאבקים ביניהם על אופן הטיפול בו ועל ניהול נכסיו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון חדש יחסית, אשר נחקק בשנת 2017 כדי לתת מענה למצבים אלה. על פי ההליך החדש, רשאי כל אדם בגיר (מעל גיל 18) לבחור מי יטפל בענייניו בעתיד, כאשר לא יהיה מסוגל עוד לעשות זאת בעצמו, ובלבד שהוא מבין את ההליך ומשמעויותיו במלואן. אם הממנה סובל ממוגבלות כלשהי, יש לאפשר לו התאמה והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כגון פישוט של השפה עבור ממנה בעל מוגבלות שכלית או הקראת ייפוי הכוח לממנה עם חירשות.

ייפוי כוח מתמשך עשוי להתמקד באחד מהשניים או בשניהם גם יחד:

  • ענייני רכוש – אופן הטיפול בכלל נכסיו ו/או חובותיו של הממנה – ניהול חשבונות בנק, ענייני נדל"ן וכיוב'.
  • עניינים אישיים – הטיפול היומיומי בממנה ובחירת המענים שיינתנו לצרכיו הגופניים, הנפשיים והחברתיים, כולל מקום מגוריו והטיפול הרפואי שיוענק לו.

בחירת מיופה הכוח

מכיוון שעל מיופה הכוח להיות כשיר לדאוג לענייניו של הממנה, לא ניתן למנות לתפקיד אדם שמונה לו אפוטרופוס בעצמו. חשוב כמובן לבחור כמיופה כוח אדם שבינו ובין הממנה שוררים יחסי אמון ואשר הממנה יכול לסמוך עליו כי יפעל כאשר טובתו לנגד עיניו.

סייגים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

יתרונו העיקרי של ההליך טמון בכך שהוא מייתר את הצורך בפנייה לבית משפט. בכך הוא אמנם מייעל את התהליך, אולם גם פותח פתח לניצול לרעה שלו העלול להתרחש ללא פיקוח של בית משפט. כדי למנוע מצבים כאלה, החוק הציב מספר התניות לצורך קיום ההליך:

  • ייפוי כוח מתמשך ייערך אך ורק בידי עורך דין שהוסמך בנושא ואשר אינו בעל עניין בייפוי הכוח. זאת למעט במקרים בהם מדובר בעניינים רפואיים בלבד, אז יכולים לחתום על ההסכם גם רופא מומחה, אח מוסמך, עובד סוציאלי או פסיכולוג.
  • לא ניתן לסיים את ההליך במפגש אחד. יש צורך במספר מפגשים בין כל המעורבים בכדי לוודא כי לא מדובר בניצול מכל סוג שהוא וכי לא הופעלו לחצים על הממנה.
  • יש לשלוח עותק של ייפוי הכוח למשרד האפוטרופוס הכללי. רק לאחר שהתקבל העותק, ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו.

 

התאמות בייפוי הכוח

הממנה יכול להכניס התאמות ספציפיות לצרכיו בייפוי הכוח המתמשך, למשל:

  • הגבלת תוקפו של ייפוי הכוח
  • הגבלת סמכותו של מיופה הכוח לעניינים מסוימים בלבד בתוך תחום אחריותו הכללי
  • מינוי מספר מיופי כוח למספר תחומים
  • מינוי "מיודע", אדם שתפקידו לדווח על החלטות הממונים לאפוטרופוס הכללי